sQuare

Đang tải trang...

FBTienIch.COM

Bài Viết

Clone và Via đều là tài khoản Facebook.

Clone là tài khoản Facebook mới được tạo mà thường thì chưa có thông tin đầy đủ  và số lượng bạn bè là 0.

Via là tài khoản Facebook đã cập nhập đầy đủ thông tin như ảnh, ngày sinh, giới tính, học vấn... và có số lượng bạn bè nhất định.